INWESTUJ W JAKOŚĆ
OSZCZĘDZAJ CZAS I PIENIĄDZE
domieszki do jastrychów RETANOL©
 
 
Retanol© Rapid EKA BLAU
Retanol© Rapid EKA BLAU ma bardzo dobre właściwości uplastyczniające zaprawę. Daje jastrych pozbawiony naprężeń o niskim skurczu. Dodanie Retanolu© Rapid EKA BLAU (w odpowiedniej dawce) może skrócić czas schnięcia i osiągnięcia prawie pełnej wytrzymałości jastrychu do 5-7 dni. Jako typowy produkt high-tech Retanol© Rapid EKA BLAU daje maksymalną jakość i jest równocześnie bardzo łatwy w użyciu – przy przygotowywaniu i układaniu. Jego użycie gwarantuje, że powierzchnia będzie wyśmienicie i na czas przygotowana do położenia terakoty, parkietu, wykładzin z tworzyw sztucznych, czy dywanów.
Zakres stosowania Retanolu© Rapid EKA BLAU
- Jastrychy wewnątrz lub na zewnątrz, wykonane również jako posadzki docelowe
- Jastrychy w obszarach o stałym zawilgoceniu
- Jastrychy o przyspieszonym twardnieniu i wiązaniu
- Jastrychy na warstwach separujących lub izolacyjnych
- Jastrychy energooszczędne do ogrzewania podłogowego
- Zaprawy naprawcze do podłóg i stropów betonowych i jastrychów cementowych
- Warstwy o grubości 20-80 mm
 
DANE TECHNICZNE
Warunki wykonania jastrychów z Retanolem© Rapid EKA BLAU
Podczas układania jastrychów z Retanolem© należy przestrzegać tych samych warunków, co przy jastrychach cementowych tradycyjnych. To znaczy:
- Temperatura 5-28 st C.
- Unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia jastrychu podczas wiązania
- Odprowadzać nadmierną wilgotność powietrza wentylując dwa razy dziennie po 15 minut
Dozowanie
0,35 l Retanolu© Rapid EKA BLAU na 250 l mieszaniny
(50 kg cementu, stosunek wody do cementu maksimum 0,6)
Tabela wielkości CM
Przed ułużeniem warstw wykończeniowych należy zbadać wielkość CM metodą karbidową. Dla poszczególnych rodzajów wykończeń nie powinna ona przekraczać danych podanych w poniższej tabeli.
Waga próbki 50 g. Odczyt po 10 min.
Jastrychy z ogrzewaniem podłogowym
Jastrychy z ogrzewaniem podłogowym powinny być nagrzewane i oziębiane zgodnie z tabelą nagrzewania jastrychów. Przydatność do układania kolejnych warstw posadzkowych może być określana wyłącznie przy użyciu metody CM. Wartości podane w tabeli odnoszą się tylko do jastrychów wykonanych przy użyciu Retanolu. Inne metody badawcze niż metoda karbidowa pomiaru CM nie nadają się do pomiaru wilgotności.
Cement
Przy przygotowywaniu jastrychów z użyciem Retanolu© Rapid EKA BLAU można używać wyłącznie cementów zgodnie z listą cementów.
Kruszywo
Kruszywo to główny element mający wpływ na parametry wytrzymałościowe jastrychów cementowych dlatego jego jakość jest bardzo istotna.
Zaleca się stosowanie kruszywa o ziarnach 0-8 mm. Maksymalna frakcja kruszywa nie powinna przekraczać 1/3 grubości jastrychu.
Warunki bezpieczeństwa
Retanol© Rapid EKA BLAU podczas reakcji z wodą i cementem ma odczyn alkaliczny. Zatem może dojść do podrażnienia skóry, błon śluzowych lub poważnego uszkodzenia oczu. Dlatego koniecznie unikać jakiegokolwiek kontaktu preparatu z oczami, lub długotrwałego ze skórą. Używać rękawic i okularów ochronnych.
W razie dostania się preparatu do oka natychmiast przemyć oko dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą, zmyć ciepłą wodą z mydłem. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Przestrzegać norm BHP.